Navigace

Obsah

Online výuka

Bakaláři online   Office 365   Microsoft Teams

 


Návod jak pracovat s Microsoft TEAMS

 


 

Pokyny k provozu školy od 1. 9. 2020

 

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům !!!
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit !!!
 • Každý žák bude mít v aktovce uloženu jednu roušku pro případ potřeby
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
 • Žáci v prostorách školy nemusí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (nařízení se může změnit dle aktuální epidemiologické situace)

 

Ve třídě

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý žák neprodleně použít dezinfekci na ruce nebo si umýt ruce antibakteriálním mýdlem a teplou vodou
 • Žáci mají přestávku určenou tak, aby se na chodbě nepotkali jiné třídy

 

Forma a náplň výuky

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnost v plném rozsahu.
 • Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy
 • Třídní učitelé požádají rodiče (pokud je už nemají) o mailový kontakt na rodiče, aby v případě distanční výuky, která je již zakotvena ve vyhlášce a tudíž povinná, mohli s nimi touto formou komunikovat
 • Škola omezí stěhování tříd na nutné minimum (jen informatika, tělesná výchova a dělený cizí jazyk)

 

Stravování

 • Bude zajištěno ve školní výdejně (vaří jídelna ZŠ Valenty) za zpřísněných hygienických podmínek – třídy budou obědvat postupně od 11:20 do 14:00 dle rozpisu (i během vyučovacích hodin, tudíž nelze obědvat mimo budovu) – konkrétně upřesní třídní učitelé jednotlivých tříd. Prvních 14 dní školního roku – zkušební provoz. Vzhledem k nestabilní epidemiologické situaci žádáme o pochopení a spolupráci.

 

Provoz školní družiny

 • Provoz ŠD bude podmíněn dodržováním zvýšených hygienických požadavků a bude závislý na aktuální epidemiologické situaci.
 • Ranní ŠD bude probíhat v omezeném provozu – ranní provoz určen jen pro žáky přihlášené do odpolední ŠD. Zatím nejsou povinné roušky, ale žáci budou dodržovat povinný větší odstup. Totéž platí i pro koncový provoz ŠD, kdy jsou žáci sloučeni v jednom oddělení.
 • Nástup do ranní družiny bude možný jen v době od 6:30 – 7:15
 • Z důvodu omezení dlouhodobých kontaktů žáků z jednotlivých oddělení na co nejkratší dobu (s cílem snížit riziko nákazy), žádáme zákonné zástupce, aby zvážili přítomnost žáků v ranním provozu i v koncové části provozu ŠD, kdy budou žáci sloučeni v jednom oddělení

 

 Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka, který bude umístěn do izolační místnosti pod dohledem určené osoby
 • Prosíme proto rodiče, aby v případě změny telefonního čísla neprodleně informovali třídního učitele
 • Naléhavě žádáme všechny zákonné zástupce o součinnost.

Pokyny vychází z manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19 vydaným MŠMT.

 

Zápis do 1. ročníku 2021/2022 základních škol proběhne 23. 4. 2021.

 


 

Informace k pololetnímu vysvědčení šk .r. 2020/21

Výpis vysvědčení obdrží ve škole žáci, kteří se účastní prezenční výuky = spec. tř. + 1.A, 2.A. Ostatní žáci mají klasifikaci k nahlédnutí v elektronické podobě na systému Bakaláři. Ve webové aplikaci Bakaláři online zvolte v menu Klasifikace / Pololetní klasifikace (možné změny vyhrazeny do 28. 1. 2021). V písemné podobě dostanou žáci výpis vysvědčení po opětovném zahájení prezenční výuky.

29.1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny připadají na 15.2. – 21.2. 2021.

V době prázdnin neprobíhá online výuka.

 


 

Oznámení k poplatkům za ŠD a ŠK.

 


 

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že od 30. 11. 2020 nastoupí do školy k prezenční výuce všechny třídy kromě 6. A a 7. A.
6. A, 7. A a 8. A budou rozděleny na dvě skupiny:
1. sk. = 6. A + 7. A
2. sk. = 8. A
Tyto skupiny se budou střídat vždy po týdnu. To znamená, že 6. A a 7. A nastoupí 7. 12. 2020.
9. A bude mít výuku bez přerušení.
(Speciální třídy pokračují ve výuce stejně jako od 18.11.).
Třídy, které budou doma, budou pokračovat s online výukou jako dosud – tzn. JČ, M, AJ = 2 hod. týdně a ostatní předměty = 1 hod. týdně. Zbytek výuky bude distanční formou. ZMĚNA bude v tom, že online hodiny budou probíhat v době pravidelného rozvrhu ( sta-
noven od 1. 9. 2020). Vyučujících jednotlivých předmětů Vám a žákům včas sdělí, který den a kterou hodinu budou žáci mít tyto online hodiny. V hodinách Tv budou žáci dle klimatických podmínek absolvovat ozdravné vycházky, nebo se budou ve třídách zabývat otázkami sportu obecně.
V hodinách Hv se budou věnovat hudební teorii a poslechu hudby vztahující se k ŠVP.
Docházka do školy je povinná.
Obědy pro 3. A až 9. A jsou odhlášené. Pokud bude žák chodit na oběd, je třeba ho přihlásit na ZŠ Valenty. Stačí telefonicky na č. 582366075.
Třídy 3., 4., 5. a 9. A od 30. 11. 2020.
U 6. a 7. A od 7. 12. do 11. 12. 2020 a u 8. A od 30. 11. do 4. 12. a od 14. 12. do 18. 12. 2020.
Upozorňujeme, že případný odběr obědů pro nemocné žáky je stanoven na dobu: 11:30 – 11:45, a to do jednorázových jídelních boxů – cena boxu je 7 Kč.

 


 

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády od středy 18. 11. 2020 můžou do škol nastoupit speciální třídy a 1. a 2. ročník běžných tříd. Třídní učitelé už Vás oslovili se zjišťováním docházky do školy, případně družiny a obědů. Pokud se rodič rozhodne nechat své dítě doma na domácí výuce, oznámí to písemně přes třídního učitele vedení školy. V takovém případě nebude poskytována on – line výuka. Žák obdrží distančně učivo a úkoly přes Bakaláře. V případě, že není u nich k dispozici doma ICT a Internet, tak si budou muset 1 x týdně docházet do školy pro zadanou práci a odevzdávat zadané úkoly.

O případném dalším rozvolnění (od 23. 11.) budete informováni na webu a z médií. Je předpoklad pro zbytek I. stupně a 9. ročník.  Zbytek II. stupně pak na střídačku po týdnu.

 

RNDr. Josef Hrachovec, ředitel školy


 

DISTANČNÍ VÝUKA

Z rozhodnutí vlády dne 12. 10. 2020 se budou žáci od 14. 10. 2020 vzdělávat distanční formou, která je povinná.  Na naší škole to bude realizováno pomocí  programu  Bakalář, nebo převzetí a odevzdání úkolů přes sekretariát školy. Úřední hodiny  sekretariátu školy: středa  8: 00 – 11: 00 – po telefonické domluvě na tel. 582 345 160. Podzimní prázdniny jsou prodlouženy od 26. 10. do 30.10.

Sledujte prosím aktuální informace ve sdělovacích prostředcích a na www.zskol.cz.

 

V menu informace pro rodiče je nově záložka "Koronavirová opatření".

 

V přílohách jsou informace o ošetřovném od 14. 10. 2020 z MPSV a OSSZ.

- návod jak na ošetřovné

- ošetřovné

 

RNDr. Josef Hrachovec, ředitel školy

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4

 

 


 

 

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

 

 


 

Metodika ošetření dítěte v kooperaci se školským zařízením

Návod pro školy a rodiče při ošetřování a nemoci dětí.pdf

 


 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍO NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 


 

Dne 18. 9. bylo vyhlášeno školou výběrové řízení na „Nákup ICT pro distanční výuku“.

Bližší informace a specifikace v oddílu - výběrové řízení. Případné nabídky se přijímají do 29. 9. 2020 do 12 hodin
 

Bližší informace a specifikace v oddílu - výběrové řízení.

23.02.2021

Informace k postřiku proti koronaviru

Informace k nedorozumění.

Detail

29.01.2021

Zimní radovánky 1

Zimní radovánky

Lednovou sněhovou nadílku si užily děti během odpolední družiny. Velkého sněhuláka postavili kluci ze 4. B. Sice dlouho nevydržel, ale radost dětem udělal.

Detail

22.01.2021

Školní družina a školní klub

Oznámení k poplatkům za ŠD a ŠK.

Detail

13.12.2020

Mikulášská nadílka 1

Mikulášská nadílka

V pátek 4. 12. 2020 měl navštívit naši školu Mikuláš s čerty a anděly, ale vzhledem k nepříznivé epidemické situaci proběhla návštěva v omezeném počtu a s přísnými hygienickými pravidly. Jedna čertice se setkala s dětmi z prvního stupně. V jednotlivých třídách zlobivým dětem pohrozila peklem, jehož návštěva se ale zatím musí odložit. Rošťáci tak mají celý rok čas na nápravu. Děti čertici zarecitovaly básničky a dostaly sladkou odměnu.

Detail

09.12.2020

Sexuální výchova

Nezisková organizace Konsent připravila pro žáky sedmých a osmých tříd tříhodinový workshop sexuální výchovy. Žáci se setkali s lektory on-line na platformě Zoom. Pro sedmé třídy proběhl interaktivní workshop ve čtvrtek 3. 12., osmáci se zúčastnili semináře v úterý 8. 12. Workshop byl zaměřený na prevenci sexuálního násilí. Žáci zhlédli ilustrativní videa, měli možnost pokládat anonymní dotazy a společně diskutovali o podpoře kamaráda, který se setkal s nějakou formou sexuálního násilí. Byli navedeni k zodpovědnému vztahu k vlastní sexualitě. Vzdělávací workshop byl pro většinu zúčastněných příjemným zpestřením dnešní koronavirové doby.

Detail

05.11.2020

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2021

Nové informace k přijímacímu řízení.

Detail

28.10.2020

Nové informace pro rodiče

V menu informace pro rodiče je nově záložka "Koronavirová opatření".

Detail

05.10.2020

Páťáci v knihovně

V pátek 2. 10. navštívili žáci 5. A třídy dětské oddělení prostějovské knihovny. Jde o zkušené a nadšené čtenáře, které paní knihovnice seznámila s jednotlivými literárními žánry a jejich piktogramy, jež zjednodušují orientaci při půjčování knih.

Detail

 

 

Nové fotografie na https://zskol.rajce.idnes.cz/

Rajce zskol

 

 

 

 

 

28.01.2008

Eko - Beseda „obal“

Eko - Beseda „obal“

.

Detail

21.12.2007

Vánoční besídka

Vánoční besídka

.

Detail

01.11.2007

Beseda zbraně

Beseda zbraně

.

Detail

26.10.2007

Branný den

Branný den

.

Detail

22.10.2007

Bílá pastelka

Bílá pastelka

Akce Bílá pastelka na Naší škole

Detail

20.10.2007

Den stromů

Den stromů

Projektový den

Detail

04.09.2007

Prvňáci

Prvňáci

1. den ve škole

Detail

Přihlášení rodičů pro přístup k průběžné klasifikaci zde.

logo logo logo logo logo

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 2. 2021

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 700m srážky sněhové. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 86
TÝDEN: 888
CELKEM: 113321