Textové pole: Výchovný poradce
Textové pole: Důležité termíny
Textové pole: Zápis do 1. třídy
Textové pole: Hodnocení žáků

 

Informace pro rodiče

 

 

 

Třidní schůzky 6. 12. 2017 v 17h.

 

Dne 6. 12. 2017 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách.

 

Jejich součástí budou volby zástupců KPŠ do školské rady. Volební lístky s informací o volbách, návrhem zástupců a případnou možností volby jiného zástupce KPŠ obdrželi rodiče prostřednictvím svých dětí, žáků školy.

 

V 16:30 proběhne ve sborovně školy schůzka výboru KPŠ (třídní důvěrníci) s ředitelem školy.

 

Pro rodiče vycházejících žáků proběhne informativní schůzka s výchovnou poradkyní od 16 hodin ve třídě 9. A.

 

 

 

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd najdete na stránkách výchovného poradce.

Formuláře přihlášek ke studiu 2016/2017 ke stažení zde.

 

 

Informace výchovného poradce zde.

 

 

Vážení rodiče,

 

chceme Vás touto cestou seznámit s některými opatřeními školy, které Vám usnadní v případě Vašeho zájmu přístup k důležitým dokumentům školy (ŠVP, RVP LMP, inkluze) a dále poskytnout informaci o činnosti školního poradenského pracoviště.

 

1) ŠVP školy „S výpočetní technikou učení je hrou“ je umístěn na webových stránkách školy www.zskol.cz - kliknout na foto ZŠ - sekce Dokumenty školy – ŠVP (úplně nahoře). Potom je třeba soubor SVP.rar uložit do svého počítače a rozbalit. Ve  složce ŠVP  si otevřete  wordovský  dokument ŠVP.doc a v něm jsou hypertextové odkazy na všechny dokumenty v našem ŠVP. Na odkaz se dostanete kombinací CTRL+ klik myší. Osnovy  jsou  uloženy v Plánu předmětů I. stupně (II. stupně), kde  si  zvolíte  konkrétní předmět.

 

2) Dne 22. února 2016 bylo vydáno Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-28603/2016. Na základě stanoviska ČŠI k úpravě školních vzdělávacích programů dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ze dne 9. 5. 2016 přistoupila Metodická komise pro inkluzi zřízená na škole k přepracování Charakteristiky ŠVP v kapitole 3.3. Systém péče o žáky s  přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole a 3.4. Péče o nadané žáky a vypracování Minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro žáky s LMP.

Změněná  Charakteristika  ŠVP a Minimální doporučená úroveň je na našich webových stránkách v sekci Dokumenty školy.

 

3) Informace o  Školním  poradenském pracovišti  najdete v Doplňku Vnitřního  řádu školy, který specifikuje školní poradenské pracoviště a zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími  potřebami. Doplněk Vnitřního  řádu školy je  umístěn na  našich webových stránkách v sekci Dokumenty školy. Jsou zde informace o členech Školního  poradenského pracoviště, jeho umístění ve škole, úřední hodiny  pro rodiče a  možnost případného domluvení schůzky s  některým  z jeho členů (i mimo úřední hodiny).

Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Explorer 6 a vyšší,  v rozlišení 1024 x 768

Textové pole: Mapa stránek

 

· známky žáků on-line

 

· video a 3D fotogalerie

 

· Formuláře

přihlášek ke

studiu  zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA

Textové pole: Školní preventista
Textové pole: Školní psycholog

Domů